Författararkiv: Bo Grönqvist

Hämta ut din stugpärm!

NYHET FRÅN OCH MED SÄSONGEN 2021! –
STUGPÄRMAR INTRODUCERAS
Styrelsen fattade under hösten 2020 beslut om att en “stugpärm” ska
finnas i varje stuga.
Förslaget om att introducera stugpärmar i Riksby Koloniförening kom till
styrelsen från Inger och Lena Hammarbäck. Inger, Lena och Lena
Ekström-Apro har under senvintern 2021 producerat pärmarna som nu
är färdiga att delas ut.

Tanken med stugpärmar är att viktig och användbar information ska
finnas lätt tillgänglig i stugan, för både nuvarande och nya medlemmar.
I pärmen finns även sidor där man kan skriva in vilka träd, buskar,
blommor och annan odling som finns på lotten, en ovärderlig
information för en ny medlem. Man kan även skriva om stugan och dess
historia, vilka som bott där, renoveringar m.m.

Du som är medlem eller medkolonist kan nu kvittera ut stugans pärm!
Datum för när detta kan ske är:
Lördag 8 maj kl. 11.00-13.00 på Ängsgården
Lördag 15 maj kl. 11.00-13.00 på Ängsgården
Behövs fler datum, så kommer dessa att anslås på anslagstavlorna och hemsidan!

STYRELSEN!

Årsmötet flyttat

Välkomna till Riksby Koloniförenings årsmöte söndagen den 27 juni kl 13.00 på
Ängsgården
Styrelsen har i enlighet med föreningens stadgar om att hålla årsmöte senast vid april månads utgång kallat till årsmöte den 24 april 2021. Till följd av den rådande smittspridningen och omtanken om allas vår hälsa har styrelsen redan nu beslutat att senarelägga årsmötet till den 27 juni 2021.
Styrelsen kommer att på årsmötet, då det genomförs, be om ett godkännande i efterhand av
beslutet att flytta årsmötet. Detta syns i den kompletterade dagordningen §2a.
Nuvarande styrelse fortsätter sitt arbete tills dess att ny styrelse har kunnat utses.
Ni som angett e-postadress kommer att få ett meddelande när all information finns att läsa/hämta på vår hemsida. Till övriga sker utskick per post.
Medlemmar som har en e-postadress, men som ännu inte meddelat den till styrelsen ombedes göra detta snarast till styrelsen@riksbykoloni.se
Dagordning
§1 Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
§2 Fastställande av röstlängd och dagordning
a) Beslut av årsmötet om det uppskjutna mötet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av protokollförare för mötet
§5 Val av justerare tillika rösträknare
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
§7 Fastställande av balans- och resultaträkning
§8 Revisorernas berättelse
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott enlig balansräkningen
§11 Behandling av motioner och förslag
§12 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
§13 Framläggande av budgetförslag, underhållsplan och fastställande av avgifter
§14 Val
a) kassör, 2 år
b) Ledamot, nyval 2 år
c) ledamot, omval 2 år
d) 4 suppleanter 1 år
§15 Val av
a) 2 revisorer 1 år
b) 2 revisorssuppleanter 1 år
§16 Val av ledamöter till valberedningen
§17 Övriga ärenden
§18 Mötets avslutande
Efter avslutat årsmöte sker avtackning av avgående funktionärer, utdelning av diplom samt allmän information.

Digital föreläsning om permakultur onsdag 7 april kl 18-20

Digital föreläsning om permakultur
onsdag 7 april kl 18-20
 
Maria Svennbeck föreläser om hur man med ekologiskt hållbar odling – samplantering,
täckodling, jordkunskap m.m. – värnar om jorden, resurserna, naturliga ekosystem och
kretslopp.
 
Maria är trädgårdsmästare, diplomerad permakulturdesigner och lärare. Läs mer på
 
Föreläsningen anordnas i samarbete med Studiefrämjandet och är kostnadsfri för våra
medlemmar.
 
ANMÄL dig till utbildning@sthlmkoloni.se senast 31 mars. Ange både ditt eget och
föreningens namn. Då får du först en bekräftelse, och därefter länken till denna
föreläsning. 
 
Boka även in föreläsningen om växtskydd den 28 april. Detaljinformationen om den
kommer.
 
Med vänliga hälsningar
 
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR
Styrelsen

Digital föreläsning om växelodling 31 mars

Onsdagen den 31 mars kl 18-20
föreläser Lena Israelsson digitalt om växelodling
Om hur man skiftar grödorna för att undvika växtbundna skadedjur och sjukdomar. Och om vikten av att inte utarmar jorden, utan istället förbättra den genom gröngödsling och andra gödslingstyper.
 
Lena, prisbelönt författare och kolonist, har bl.a. skrivit standardverket ”Handbok för köksträdgården”. Läs mer på odlamat.com.
 
Föreläsningen anordnas i samarbete med Studiefrämjandet och är kostnadsfri för medlemmar i våra medlemsföreningar.
 
ANMÄLAN görs till utbildning@sthlmkoloni.se senast 24 mars. Ange både ditt eget och föreningens namn. Därefter får du länken till denna föreläsning.
 
Boka redan nu in föreläsningarna om permakultur (7 april) och växtskydd (28 april). Detaljinformationen om dem kommer.
 
Med vänliga hälsningar
STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

Tjuvar i kolonin

Tjuvar i kolonin.
 
Strax efter klockan fem i morse upptäcktes tjuvar när de gjorde inbrott i en stuga på Malvavägen. Tjuvarna skrämdes iväg av stugägarna och försvann springande till en silverfärgad kombi och försvann i denna.
 
Tjuvarna var klädda i gula varselvästar, den ena med bygghjälm på huvudet och den andra med svart mössa.
20-30 årsåldern ca 180 cm långa. Mannen med hjälm smalare än den andre mannen.
 
Så det är läge att titta till er stuga och se om allt är ok.
 
Om något är stulet eller ni haft inbrott gör gärna en polisanmälan.
 
 

Hjärtstartaren stulen

Dåliga nyheter:
Hjärtstartaren som fanns på vintertoan har blivit stulen. Bommen är nu borttagen och den vanliga GH-nyckeln funkar nu.
Stölden skedde natten till måndag 1 mars. Ena bomfästet är avkapat och därmed har man kunnat beträda sig tillträde till toan. Man har också ändrat kombinationen till hänglåset, så nu är låset oanvändbart.
Hjärtstartaren är av fabrikatet:
Powerheart G5.
En ny kostar ca 17000:-

Nästa styrelsemöte

Information

Nästa styrelsemöte infaller söndagen den 28 februari 2021

Om ni har förslag till styrelsen så är e-postadressen styrelsen@riksbykoloni.se
Det går alltid att skicka förslag till styrelsen som har med koloniföreningen att göra.
Skillnaden mellan förslag och motioner är att förslagen behandlas i styrelsen för beslut eller vidare utredning medan motioner behandlas på årsmötet för beslut genom röstning.
Motioner har också ett sista “inskickningsdatum” före årsmötet och delges också alla medlemmar i god tid innan årsmötet.