Ordningsregler

Ordningsregler för Riksby Koloniförening

 • Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck under hela året. Medlemmen skall omsorgsfullt bruka jorden ogräsfri. Även gångar på lotten, rågångar samt området utanför häcken skall hållas ogräsfria.
 • Rågången som utgörs av 50 cm på var sida om tomtgränsen, skall hållas fri från växtlighet om inte berörda grannar överenskommer om annat. Dock får träd och höga buskar ej planteras närmare än 50 cm från tomtgräns.
 • Träd, buskar och andra högre växter får ej planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning. Träden skall hållas beskurna i proportion till stugan. Torra döda grenar som kan bli säte för skadedjur skall skäras bort. Observera att högsta tillåtna häckhöjd mot väg är 110 cm, i gathörn 90 cm. Största häckbredd mot vägen får vara högst 25 cm mätt från häckens stam i planteringsraden, häckar mot Riksbyvägen och Sommarvägen undantagna.
 • Avverkande av fruktträd, skall enbart tillämpas vid t ex sjukdom och ersättas av nytt fruktträd. Oavsett skäl skall tillstånd sökas hos styrelsen.
 • Stugan och eventuella andra byggnader på lotten skall kontinuerligt underhållas så de alltid befinner sig i vårdat skick.
 • Spaljéer, plank, pergola, trädäck och dylikt skall väl smälta in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister. Observera att alla byggnationer som planeras på lotten skall anmälas till föreningens bygglovsgrupp för godkännande innan arbetet påbörjas.
 • Ekologisk odling skall eftersträvas, d.v.s konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel bör ej användas. Kompostering skall ske i möjligaste mån.
 • Störande arbeten, t ex klippning med motorgräsklippare eller andra maskindrivna arbeten får ej förekomma på helger före kl 10.00 och efter kl 18.00.
 • Det skall vara dämpad ljudvolym (samtalsnivå) i hela området vardagar kl 22.00 – 07.00, helgdagar kl 24.00 – 10.00.
  Med helg avses från fredag kväll kl 18.00 till måndag morgon kl 07.00. Även dag före röd dag räknas som helg.
 • Sällskapsdjur skall ha sådan tillsyn att andra kolonister ej vållas obehag.
 • Bränning av trädgårdsavfall på lotterna är ej tillåten.
 • Förutom dessa ordningsregler är medlem skyldig att iaktta och följa de regler som finns i arrendekontraktet samt i föreningens stadgar.
 • Medlem som bryter mot dessa regler kan uteslutas ur föreningen och därmed mista nyttjanderätten till lotten.

Dessa ordningsregler har antagits av föreningens medlemmar på årsmötet 2010 och reviderats 2016, 2018 samt 2020 att gälla därefter.

 

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com