Bygga

När du ska bygga till, bygga om eller riva.

Bygganmälan respektive Bygglovsansökan ska alltid inlämnas till Styrelsen före alla ny- och ombyggnationer. Mindre byggnationer kan föreningen godkänna med en enkel bygganmälan på vår egen blankett medan vissa byggnationer dessutom kräver fullständigt bygglov från stadsbyggnadskontoret.

Här fyller du i bygganmälan.
Du kan också hämta en blankett på expeditionen.

OBS! Bygglovsansökan ska alltid tillställas styrelsen för godkännande innan den insändes till stadsbyggnadskontoret.

Det finns bestämda regler och riktlinjer för vad som får byggas på varje lott och för hur stora byggnaderna får vara.

Inom området är det endast tillåtet att bebygga varje enskild lott med sammanlagt 39 kvm, varav 26 kvm stuga, 8 kvm veranda och 5 kvm bod eller växthus. Därutöver får ett trädäck om maximalt 15 kvm anläggas på lotten. Stugans höjd till taknocken får inte överstiga 3,50 m. Taklisthöjden får inte överstiga 2,20 m. Byggnaden får uppföras i endast en våning utan inredd vind.
Har man en bod om 5 kvm kan inte ett bygglovspliktigt växthus godkännas då max tillåtna byggnadsarea är 39 kvm på varje lott. Bygglovspliktigt växthus (lekstuga) är högre än 1,5 m.

Följande får du göra med en bygganmälan till styrelsen innan du sätter i gång:

 • Uppföra växthus max 1,5 m högt.
 • Uppföra pergola utan tak max 1,8 m hög.
 • Bygga trädäck max 15 kvm och max 0,5 m över mark.
 • Bygga lekstuga max 5 kvm och max 1,5 m hög.
 • Bygga staket högst 1,1 m högt
 • Bygga spalje högst 1,8m hög.
 • Bygga enkelt öppet vedförråd.
 • Bygga diskplats max 1,8 m hög.
 • Byta färg, fasad- eller taktäckningsmaterial om det behåller byggnadens och områdets karaktär. Det är styrelsen som avgör om ändringen avsevärt påverkar byggnadens karaktär och om du därför behöver ett bygglov istället för en bygganmälan.
  Plåttak som efterliknar tegel är t ex ej tillåtet.

Innan du gör en bygganmälan ska du givetvis rådgöra med dina grannar så att du inte skapar olägenheter för dessa med ditt tänkta bygge.
Du ska även ha styrelsens godkännande för din bygganmälan innan du sätter igång.

För nedanstående behövs alltid bygglov:

 • Nybyggnad av stuga och förråd eller växthus.
 • Tillbyggnad, till exempel i form av öppen veranda med tak.
 • Att glasa in en veranda längs med en kort- och en långsida.
 • Plank högre än l,l m över mark.
 • Mur högre ön 0,5 m, gäller även stödmur.
 • Att byta färg, fasad- eller taktäckningsmaterial om det väsentligt ändrar byggnadens och områdets karaktär.
 • Att avsevärt ändra en byggnads utseende, t ex genom nytt fönster eller solfångare.
 • Att avsevärt ändra marknivån med mer än 0,5 m genom schaktning eller fyllning (marklov).
 • Att riva en byggnad eller del av en byggnad (rivningslov).
 • Att byta fönster och ytterdörr om bytet avsevärt påverkar det yttre utseendet.
 • Att ta upp fönster eller dörr i fasad.
 • Att sätta upp solfångare.
 • Att bygga källarnedgång.
 • Att installera eldstad

Avsteg från detta kan och har beviljats av byggnadsnämnden MEN det är ett avsteg och ska motiveras och en annan bedömning kan komma att göras vid överprövning om någon överklagar beviljat lov.
Enligt plan- och bygglagen 8:22 ska grannehörande eller kungörelse ske innan lov med avsteg från detaljplan beviljas.
Grannehörande ska göras av stadsbyggnadsnämnden men det är svårt när stadsbyggnadsnämnden inte har namn och adress till lottgrannar eftersom dom inte är fastighetsägare. Det löser vi genom underskrift av grannarna och att stadsbyggnadskontoret dessutom kungör i dagspressen.
I första hand bör dock detaljplanen följas!

För ansökan till Stadsbyggnadskontoret krävs:

Alla ritningar ska insändas i tre exemplar. Godkännande av granne behövs bara på en omgång av dessa.

Godkännande av styrelsen på ansökningsblanketten men dessutom med styrelsesignatur på varje ritning, att den är godkänd av styrelsen.

Skriv namn och adress som beslutskopia ska sändas till, och telefonnummer till kontaktperson i styrelsen.

Enligt stadsbyggnadskontoret gäller följande för att ansökan ska godkännas.
Att:

 • ansökningsblanketten är rätt ifylld.
 • ritningarna är skalenliga och måttsatta. Fasad och planlösning, de kan vara i skala 1: 100 eller 1 :50.
 • situationsplan över lotten finns med, med alla byggnader på lotten redovisade, måttsatta och markerat vad som ska byggas nytt; vad lovansökan gäller samt att norrpil finns med. Skala 1 :400 eller 1:200. Underlag för situationsplan köps på stadsbyggnadskontorets hemsida, kartbutiken och mejlas som pdf
 • om det är en tillbyggnad ska det som är nytt vara markerat.
 • orienteringsplan med den aktuella lotten markerad finns med, denna plan behöver ej vara skalenlig.
 • Kontrollplan ifylld efter bästa förmåga.
 • grannarnas lottnr finns utsatta på orienteringsplanen om den byggnad ansökan gäller är närmare lottgräns än 3 m.
 • grannens godkännande finns med om den byggnad ansökan gäller avviker från detaljplan och/eller är närmare lottgräns än 3 m.
 • byggnationerna håller sig inom gällande detaljplan, avtal och riktlinjer .

Telefonnummer till Stadsbyggnadskontoret  växel 08 – 508 273 00

Stockholms stad – Bygglov för kolonilotter och kolonistugor

Mer att läsa om bygglov

karta
Detaljplanen för vårt koloniområde är från 1930-talet.

Här kan man läsa texten som hör till.

Det är också viktigt att kolla i vårt arrendeavtal med Stockholms stad: Arrendeavtalet finns här.

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com