Bygglov

Viktigt att tänka på när du vill bygga på din kolonilott

All bebyggelse som uppförs ska uppfylla bestämmelserna i detaljplanen, plan- och bygglagen, Boverkets byggregler och koloniträdgårdsföreningens avtal med staden.
Du måste alltid ha tillstånd från din koloniträdgårdsförening. Det betyder att föreningen även ska godkänna åtgärder som inte behöver bygglov.
För de flesta koloniområdena i innerstaden finns detaljplaner.
I ytterstaden finns områden både med och utan detaljplan.
Detaljplanen anger bland annat hur stugor får placeras och hur stora och höga de får vara.
Utanför detaljplan anger arrendeavtalet lottens byggrätt.
Friggebodsreglerna gäller inte inom koloniområden.

Flera av koloniområdena i Stockholm är klassade som kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Det innebör att det är särskilt viktigt att ta till vara bebyggelsens karaktär och
att byggnaderna och miljön inte förvanskas.
Ändringar av en byggnad ska göras så att byggnadens och områdets särart bevaras.

För att bevara koloniområdenas kulturhistoriska värde ska:
-byggnadernas enkla och småskaliga karaktär bibehållas.
-stugornas tak- och fasadmaterial och färgsättning så långt som möjligt ansluta till det ursprungliga.
Några koloniområden ligger inom naturreservat. Då behövs ett särskilt reservatstillstånd för nybyggnad, tillbyggnad och viss trädfällning.

För nedanstående behövs alltid lov

-Nybyggnad av stuga och förråd eller växthus.
-Tillbyggnad, till exempel i form av veranda med tak.
-Plank högre än l,l m över mark.
-Mur högre ön 0,5 m, gäller även stödmur.

Inom detaljplan behövs dessutom lov för

-Att byta färg, fasad- eller taktäckningsmaterial om det väsentligt ändrar byggnadens och områdets karaktär.
-Att avsevärt ändra en byggnads utseende, t ex genom nytt fönster eller solfångare.
-Att avsevärt ändra marknivån med mer ön 0,5 m genom schaktning eller fyllning (marklov).
-Att riva en byggnad eller del av en byggnad (rivningslov).

Även om lov inte behövs, krävs ibland en anmälan, det gäller exempelvis om du ska installera en eldstad.
Vid rivning behöver du göra en anmälan oavsett om området har detaljplan eller inte.

Hur söker du bygglov?

Ansökan om bygglov och anmälan görs på ansökningsblankett för Byggärenden.
Den lämnas med två kopior av ritningarna för godkännande till föreningen, som sedan skickar in ansökan till stadsbyggnadskontoret.
Det är du som lottinnehavare som är byggherre.

Ritningarna ska vara fackmässigt utförda, skalenliga
med utritad skalstock, måttsatta och utförda på vitt, ej rutat papper.

Se exempel på ritning

Följande redovisning behövs:
– Orienteringsplan med den aktuella lotten markerad.
-Situationsplan/kartutdrag i skala l : 400 över kolonilotten som redovisar den nybyggnad/tillbyggnad ansökan avser.
-Fasadritning i skala l : l00.
-Planritning i skala l : l00.
-Teknisk beskrivning.
-Kontrollplan
-Foton av stugan vid rivning, men gärna även vid ändring.
-Grannens skriftliga godkännande, om du vill bygga närmare än 3 m från lottgräns mot granne.

Kontrollplan behövs när du bygger eller ändrar inom din kolonilott.
Den ska redovisa vilka kontroller som ska
göras enligt Boverkets byggregler om tekniska egenskaper på byggnadsverk.
Byggherren ansvarar för att tillräcklig kontroll utförs. Exempel på ritningar och kontrollplaner finns på stadsbyggnadskontorets hemsida, www.stockholm.se. Där kan du också beställa kartutdrag.

Avgift för lov och anmälan tas ut enligt en taxa som fastställs av kommunfullmäktige.

Vad händer om du gör något utan lov?

Stadsbyggnadskontoret tar varje år emot ett stort antal anmälningar om byggåtgärder som inte har lov. Om du
gör något utan lov trots att det behövs, finns följande alternativ:

– Rättelse – du tar frivilligt bort det du har gjort utan lov.
– Lov i efterhand – du kan eventuellt få bygglov efter ansökan och efter att stadsbyggnadsnämnden har
beslutat om en sanktionsavgift.
-Rivningsföreläggande – om du inte frivilligt tar bort det som byggts eller inte får lov i efterhand,
kan stadsbyggnadsnämnden besluta att du måste riva inom en viss tid. Gör du inte det, kan du drabbas av en straffavgift (vite).

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com