Sotning

Bestämmelser om sotning och brandskyddskontroll

Meddelande från
FÖRENINGEN STOR•STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

Det finns en lag om skydd mot olyckor som bl.a. omfattar rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av eldstäder. Statens räddningsverk (SRV) har inom detta ämnesområde gett ut föreskrifter som kommunerna måste följa. Den lag som gäller nu är från 2004 och föreskrifterna beslutades i december 2005 (SRVFS 2005:9).

I Stockholms stad är brandförsvaret ansvarigt för att föreskrifterna följs och de upphandlar tjänster för sotning och brandskyddskontroll. De företag som utför tjänsterna arbetar på delegation.

Alla är självklart skyldiga att följa lagen. Det innebär i detta fall att ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader med eldstäder/skorsten ansvarar för att anmälan är gjord till berörd myndighet. I våra kolonier är det föreningen som är nyttjanderättsinnehavare/arrendator, men kolonistugor är enskild egendom vilket innebär att kolonisten är ägare/nyttjanderättsinnehavare och alltså skyldig att anmäla innehav av eldstad/skorsten. Anmälan görs till det företag som skall utföra tjänsten; i regel olika för sotning respektive brandskyddskontroll. Uppgift om vilket företag som utför tjänsten i de olika distrikten inom Stockholm lämnas av brandförsvaret, telefon 08–454 87 00 (växel).

Våra eldstäder betraktas vara placerade i fritidshus. För dessa gäller:
– rengöring/sotning vart 4e år
– brandskyddskontroll vart 8e år
Om brandskyddskontrollen inte har utförts skall brandskyddskontroll ha skett första gången senast före utgången av 2012 om kontrollfristen är 8 år

För de som vill fördjupa sig i ämnet läs mer här

En oas i Bromma

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com