Årsmötet flyttat

Välkomna till Riksby Koloniförenings årsmöte söndagen den 27 juni kl 13.00 på
Ängsgården
Styrelsen har i enlighet med föreningens stadgar om att hålla årsmöte senast vid april månads utgång kallat till årsmöte den 24 april 2021. Till följd av den rådande smittspridningen och omtanken om allas vår hälsa har styrelsen redan nu beslutat att senarelägga årsmötet till den 27 juni 2021.
Styrelsen kommer att på årsmötet, då det genomförs, be om ett godkännande i efterhand av
beslutet att flytta årsmötet. Detta syns i den kompletterade dagordningen §2a.
Nuvarande styrelse fortsätter sitt arbete tills dess att ny styrelse har kunnat utses.
Ni som angett e-postadress kommer att få ett meddelande när all information finns att läsa/hämta på vår hemsida. Till övriga sker utskick per post.
Medlemmar som har en e-postadress, men som ännu inte meddelat den till styrelsen ombedes göra detta snarast till styrelsen@riksbykoloni.se
Dagordning
§1 Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
§2 Fastställande av röstlängd och dagordning
a) Beslut av årsmötet om det uppskjutna mötet enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation
§3 Val av ordförande för mötet
§4 Val av protokollförare för mötet
§5 Val av justerare tillika rösträknare
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
§7 Fastställande av balans- och resultaträkning
§8 Revisorernas berättelse
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Beslut med anledning av föreningens över- eller underskott enlig balansräkningen
§11 Behandling av motioner och förslag
§12 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
§13 Framläggande av budgetförslag, underhållsplan och fastställande av avgifter
§14 Val
a) kassör, 2 år
b) Ledamot, nyval 2 år
c) ledamot, omval 2 år
d) 4 suppleanter 1 år
§15 Val av
a) 2 revisorer 1 år
b) 2 revisorssuppleanter 1 år
§16 Val av ledamöter till valberedningen
§17 Övriga ärenden
§18 Mötets avslutande
Efter avslutat årsmöte sker avtackning av avgående funktionärer, utdelning av diplom samt allmän information.